شهریه شبانه دانشگاه بجنورد در سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ + جدول

در ادامه در جدولی به بررسی شهریه شبانه دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جدید میپردازیم.

در ادامه با توجه به شهریه دانشگاه ها در سال گذشته، شهریه نوبت دوم ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ برای برخی از مهم ترین دانشگاه های سراسر کشور را محاسبه کردیم.

333

ادامه مطلب  بازسازی حسینیه روستای رئین بجنورد توسط گروه جهادی سیدالشهدا