شهریه شبانه دانشگاه بجنورد در سال ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ + جدول

در ادامه در جدولی به بررسی شهریه شبانه دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جدید میپردازیم.

در ادامه با توجه به شهریه دانشگاه ها در سال گذشته، شهریه نوبت دوم ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ برای برخی از مهم ترین دانشگاه های سراسر کشور را محاسبه کردیم.

ادامه مطلب  رسانه ها و صدا و سیما در حوزه فرهنگ سازی مسئله حجاب فعالیت بیشتری کنند