خالقی

جلوگیری از شکار غیرمجاز در حیات وحش بجنورد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: در گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست بجنورد شکارچی متخلف دستگیر شد.

خالقی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: در گشت و کنترل نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بجنورد در ارتفاعات روستای یکه شاخ، شکارچی متخلف با در دست داشتن پرده مخصوص شکار کبک و یک قبضه  اسلحه شکاری دولول دستگیر شد.

خالقی افزود: فرد متخلف قبل از موفقیت در انجام شکار غیر مجاز  پرندگان توسط مامورین اجرایی شناسایی و ضمن ضبط آلات ارتکاب جرم شامل اسلحه و پرده مخصوص، با تنظیم صورتجلسه تخلف در محل، جهت سیر مراحل اداری به مرکز اداره راهنمایی شد.

ادامه مطلب  کشف عرضه خارج از شبکه برنج تنظیم بازار از یکی از فروشگاه های بزرگ بجنورد