جعفر شهامت

ایمن سازی ۴۴ نقطه حادثه خیز جاده های استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت: ایمن سازی 44 نقطه حادثه خیز جاده های اصلی و فرعی استان تا به کنون انجام شده است و می بایست 52 نقطه دیگر نیز ایمن سازی شوند.

جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی در گفت و گویی اظهار کرد: چهار هزار کیلو متر از راه های اصلی، فرعی و روستایی خراسان شمالی آسفالت شده اند.

شهامت گفت: با توجه به وجود ۹۶ نقطه حادثه خیز در این مسیرهای جاده ای آسفالت شده استان، تا سال ۹۸ تعداد ۱۹ نقطه حادثه خیز و در سال ۹۹ نیز تعداد ۲۵ نقطه حادثه خیز در راه های اصلی و فرعی استان ایمن سازی و رفع خطر شدند.

وی عنوان کرد: در سال جاری نیز برنامه ریزی شده است که ۱۰ نقطه دیگر حادثه خیز در راه های فرعی و اصلی را ایمن سازی شوند که ایمن سازی برخی از آنها شروع شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی خاطر نشان کرد: اخیرا خراسان شمالی رتبه چهارم کشوری در زمینه رفع نقاط حادثه خیز جاده ای و ایمن سازی آنها را کسب کرد.

ادامه مطلب  انتقال زائران اربعین خراسان شمالی از مرز عراق آغاز شد