آغاز رزمایش «پیامبر اعظم ۱۶» نیروی زمینی سپاه
آغاز رزمایش «پیامبر اعظم ۱۶» نیروی زمینی سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش «پیامبر اعظم ۱۶» نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنوب غرب کشور آغاز شد.
ارزیابی عینی و میدانی آخرین دستاوردها، بررسی پتانس..

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش «پیامبر اعظم ۱۶» نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنوب غرب کشور آغاز شد.

ارزیابی عینی و میدانی آخرین دستاوردها، بررسی پتانسیل نوین عملیاتی و محک زدن قدرت عملیاتی تجهیزات جدید رزمی و دفاعی از اهداف این رزمایش است.